PROCEDURA SKIEROWANIA I PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRAKOWIE ul. KRAKOWSKA 55

Osoba starająca się o przyjęcie do Domu Pomocy przy ul. Krakowskiej 55, powinna zgłosić taką potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejscu zameldowania tej osoby. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie lub przez inne osoby w jej imieniu. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny opisuje sytuację mieszkaniową, dochodową, a w szczególności rodzinną i zdrowotną osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in. dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego jednostkę chorobową oraz konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny MOPS kompletuje dokumenty w celu wydania przez właściwy organ decyzji administracyjnej, dotyczącej skierowania i ustalenia wysokości opłaty za pobyt w DPS. Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba umieszczona w Domu Pomocy ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej jednak niż średni miesięczny koszt utrzymania.

Procedura skierowania do Domu Pomocy jest opisana na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie www.mops.krakow.pl

 

I. Postępowanie przed przyjęciem mieszkańca do Domu Pomocy:

 1. Pisemne zawiadomienie osoby skierowanej lub jej opiekuna prawnego, o przyznaniu miejsca w Domu Pomocy przy ul. Krakowskiej;
 2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby zainteresowanej, poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać;
 3. Ustalenie terminu przyjęcia.


II. Postępowanie po przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy:

 1. Przywitanie mieszkańca i przedstawienie Dyrektorowi;
 2. Założenie akt osobowych Mieszkańca;
 3. Zapoznanie z Regulaminem Mieszkańca;
 4. Zawiadomienie właściwych organów i urzędów o przyjęciu;
 5. Założenie karty Mieszkańca w programie socjalnym;
 6. Zameldowanie na pobyt czasowy;
 7. Pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju;
 8. Zapoznanie z topografią Domu;
 9. Zapoznanie z personelem, który bezpośrednio sprawuje opiekę nad Mieszkańcem;
 10. Wyznaczenie pracownika pierwszego kontaktu;
 11. Przedstawienie i zapoznanie nowego Mieszkańca ze współlokatorami;
 12. Otoczenie Mieszkańca troskliwą opieką, wdrożenie planu adaptacyjnego;
 13. Założenie dokumentacji medycznej.