Informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 – podmiotu zbierającego dane osobowe.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, przekazuję dane podmiotu, który jako administrator zbiera Pana/-ni dane osobowe.

1.       Podmiotem zbierającym dane jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

2.       Dane kontaktowe inspektora danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.       W Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 przetwarzane są dane osobowe Mieszkańców Domu oraz pracowników jednostki w formie tradycyjnych dokumentów papierowych oraz w formie elektronicznej.

4.       Niezależnie od przetwarzania danych wskazanych w pkt. 3 niniejszej Informacji, w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 przetwarzane są dane osobowe, pozyskane w ramach funkcjonującego na terenie jednostki systemu monitoringu wizyjnego.

5.       W Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55 mogą być przetwarzane dane osobowe osób nie będących Mieszkańcami Domu ani pracownikami Domu (np. opiekunowie prawni mieszkańców, członkowie rodzin mieszkańców Domu) przekazane przez te osoby na rzecz jednostki lub przekazane na rzecz jednostki przez inne podmioty.

6.       Celem przetwarzania danych osobowych mieszkańców placówki jest realizacja statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55, w tym zadań określonych
w ustawie o pomocy społecznej.

7.       Celem przetwarzania danych osobowych pracowników placówki jest realizacja zadań jakie spoczywają względem nich na pracodawcy, którym jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

8.       System monitoringu wizyjnego funkcjonujący na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie ul. Karkowska 55 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu
i pracowników. W systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzane dane osobowe Mieszkańców Domu i pracowników jednostki, oraz mogą być przetwarzane dane osobowe osób przebywających czasowo na terenie jednostki nie będące Mieszkańcami Domu ani pracownikami Domu (np. członkowie rodzin mieszkańców Domu).  

9.       Zbierane przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie i za pisemna zgodą, celem wykonania umów niezbędnych dla realizacji statutowej działalności placówki.

10.   Dane osobowe pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie są przechowywane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  przepisach regulujących zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania.

11.   Osoba, której dane osobowe są przechowywane w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55 posiada uprawnienie do żądania od Dyrektora Domu dostępu do danych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz posiada uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa 
w przepisach RODO.

12.   Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.   Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców i pracowników jednostki stanowi realizację wymogów ustawowych. Osoby wchodzące na teren jednostki automatycznie wyrażają zgodę na rejestrację w systemie monitoringu wizyjnego.

14.   Administrator względem posiadanych danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.