Projekt grantowy: „Bezpieczny Dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem Covid-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 Logo Fundusze Europejskie, Polska, Unia Europejska

Cele projektu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55, w związku z zagrożeniem i skutkami Covid-19.

Wartość grantu: 771 412,60 zł ( 84,28% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15,72 % ze środków z Budżetu Państwa)

Okres realizacji grantu: od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

W ramach realizacji projektu:

  • Objęto wsparciem finansowym pracowników jednostki mających bezpośredni kontakt
    z mieszkańcami;
  • Zatrudniono dodatkowych pracowników, świadczących usługi opiekuńcze i wspomagające;

Wykonano testy dla pracowników jednostki dotyczące zakażenia wirusem COVID-19.