Pomocna dłoń - Pod przyjaznym dachem

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.

Zarząd Województwa Małopolskiego, w dniu 19 lutego 2013r., Uchwałą nr 201/13 zatwierdził listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych. Wśród projektów przeznaczonych do dofinansowania był wniosek nr 17 pn. „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”. W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W uroczystości wzięli udział Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących domy pomocy społecznej oraz mediów. Dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedsięwzięcia inwestycyjno-szkoleniowe przyczynią się m.in. do rozwoju nowoczesnych form terapii, doposażenia domów pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, poprawy komfortu życia i pracy w jednostkach objętych projektami, a także do stworzenia miejsc pobytu dla ponad 120 nowych pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektów aż 585 pracowników małopolskich DPS. Wartość projektów objętych podpisanymi dziś umowami to blisko 21 734 000 zł.

Wśród podpisanych umów jest umowa na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55”Wartość całego zadania wynosi 2 353 000 zł, w tym:
 
Środki SPPW  2 000 000 zł,
 • środki GMK - 353 000

Budynek administracyjny

 
EVENT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. KRAKOWSKA 55

18 lipca br. w ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 planowany jest event, mający na celu promocję twórczości mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej, w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt ten realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W programie eventu przewidziane jest:

 1. Otwarcie ewentu- przywitanie gości 915
 2. Plener malarski 930 – 1130
 3. Występ Zespołu Artystycznego Domu Pomocy
 4. Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 1130 – 1200
 5. Podsumowanie pleneru i finał Konkursu malarskiego 1200 -1230
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste
 7. Wręczenie nagród uczestnikom 1230 -1300
 8. Poczęstunek 1300
 9. Koncert Jana Wojdaka ” Zostań z nami Melodio” 1345
 10. Zabawa dla uczestników 1415
Udział w plenerze plastycznym na terenie DPS ul. Krakowska, w dniu 18 lipca 2016r , zadeklarowało 22 mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej , w tym z Krakowa:
 • DPS ul. Babińskiego,
 • DPS ul. Helclów 2,
 • DPS os. Hutnicze 5,
 • DPS ul. Krakowska 55,
 • DPS ul. Łanowa 39,
 • DPS ul. Łanowa 41,
 • DPS Nowaczyńskiego,
 • DPS ul. Praska 25 ,
 • DPS Sołtysowska,
 • DPS ul. Ułanów oraz Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej
  a także z :
 • DPS Więckowice ,
 • DPS Czerna,
 • DPS Batowice,
 • DPS Łyszkowice,
 • DPS Bobrek.
Do finału Konkursu malarskiego, będącego zwieńczeniem udziału mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej w innych plenerach m.in.: w Konarach, Izdebniku, Nowodworzu, Zbyszycach, Sieradzy, Bochni, Tarnowa i innych zgłoszonych zostało do tej pory 30 prac. W Konkursie malarskim oceniane będą także prace wykonane podczas pleneru malarskiego w DPS ul. Krakowska. Plener prowadzić będzie, przewodnicząc jednocześnie Jury Konkursu Malarskiego – Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Pani Grażyna Borowik -Pieniek.

Informacja dodatkowa:

W czasie ewentu realizowane będą gry i zabawy plenerowe oraz warsztaty dla pozostałych uczestników, w ramach których będzie można wykonać np.: zakładki do książek , kwiaty z papieru, biżuterię i inne.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zrealizował działania inwestycyjno-szkoleniowe / I i II Komponennt/, których efektem była modernizacja budynku położonego w Krakowie przy ul. Chmielowskiego 6 i oddanie do użytkowania nowych miejsc pobytu dla 57 osób przewlekle psychicznie chorych oraz udostępnienie pacjentom pięknie zaaranżowanych przestrzeni wspólnego przebywania w tym: nowych pracowni terapii zajęciowej, kaplicy , sali klubowej , sali telewizyjnej i innych.

Zrealizowano też cykle szkoleń dla 108 pracowników pierwszego kontaktu oraz kursy: dla sanitariuszy szpitalnych i pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja przez DPS III Komponentu projektu SPPW, przyniosła znaczące korzyści dla personelu pielęgniarskiego. Kilkanaście pielęgniarek zatrudnionych w naszym ośrodku odbyło specjalistyczne szkolenia i pozyskało indywidualne wyposażenie, służące do szybkiej diagnostyki mieszkańców. Z kolei Dom Pomocy Społecznej może cieszyć się wyposażeniem w aparaturę medyczną: aparat EKG, ssaki medyczne, aparaty AMBU, Defibrylator, wózki na leki i inne, niezbędne do bieżącego monitorowania stanu zdrowia mieszkańców.

Informacja o projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Warto w tym uzupełnieniu dodać, że wspomniany projekt „ Pomocna Dłoń……” realizowany w latach 2012-2016 przez Województwo Małopolskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogniskował się wokół celu tematycznego dotyczącego poprawy usług opiekuńczych na wybranych obszarach problemowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opieki społecznej dla mieszkańców regionu Małopolski oraz podniesienie jakości usług opieki pielęgniarskiej, świadczonej na rzecz mieszkańców domów pomocy i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez:

 • waloryzację bazy infrastrukturalnej tych placówek,
 • doposażenie w sprzęt pielęgniarski i medyczny
 • profesjonalizację usług zatrudnionego personelu.

W ramach programu SPPW Szwajcaria przyznała Polsce oraz 9 innym państwom członkowskim UE, bezzwrotną pomoc w wysokości: ponad 1 mld franków szwajcarskich z czego dla Polski przyznano: 489 mln CHF. Wartość projektu to: 7 194 102 franków szwajcarskich (ok. 28 mln zł), w tym dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to: 6 114 987 franków szwajcarskich (85% wartości projektu). Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku. Kluczowe działanie projektu to realizacja, w formule regrantingu, Projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.

Działania zmierzające do podniesienia jakości usług pielęgniarskich dedykowane były personelowi pielęgniarskiemu domów pomocy społecznej, który w ramach projektu miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać doposażenie swojej placówki w niezbędny sprzęt medyczny.

Z możliwości zwiększenia kwalifikacji swojego personelu skorzystało 50 małopolskich domów pomocy społecznej (kwalifikacje podniosło 226 pielęgniarek i pielęgniarzy), a z doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski skorzystało 47 dps-ów, które otrzymały ponad 1500 sztuk sprzętu.

Dotychczasowe efekty realizacji projektu SPPW to:

 • 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, z czego w samym Krakowie 129, (w DPS ul. Krakowska i DPS ul.Łanowa 41),
 • dwa mieszkania chronione,
 • ponad tysiąc pracowników dps i placówek opiekuńczo-wychowawczych z wyższymi kompetencjami,
 • zmodernizowane lub utworzone 2 hektary terenów rekreacyjnych przy placówkach
 • oraz 4 tysiące sztuk sprzętu i wyposażenia zakupionego dla 50% małopolskich domów pomocy społecznej.
 • wiele innych.

Kluczowe efekty realizacji projektu to:

 1. Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez domy pomocy społecznej dla ich mieszkańców oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze dla
  ich podopiecznych.
 2. Poprawa warunków pracy i życia w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej o projekcie można przeczytać na www.sppw.rops.krakow.pl

Maria Gdula – Argasińska
Dyrektor DPS

Zadanie pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 obejmuje – przebudowę parteru i I piętra istniejącego budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6 w Krakowie na  cele statutowe w celu uzyskania 35 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle  psychicznie chorych – oraz przeszkolenie pracowników pionu Opiekuńczo – Terapeutycznego.

Na budynku przy ul. A.Chmielowskiego 6 zamontowano tablicę informacyjną:

Swiss tablica informacyjna


Od czerwca 2013r. realizowane są szkolenia pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Swiss szkolenia

W dniu 3 października podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz realizacje nadzoru inwestorskiego. 1) Wykonawca robót Budowlanych: HYDRO INVEST sp. z o.o. Kraków, ul. Dobrego Pasterza 56/1 2) Nadzór inwestorski Biuro Inwestora Budowy, Kraków, ul. Rzemieślnicza 1.

Galeria zdjęś budynku przy ul. A. Chmielowskiego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji:


W ramach Projektu w Komponencie I realizowane są roboty budowlane polegające na wykonaniu w budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6 w Krakowie I etapu inwestycji obejmującego kondygnację parteru, I piętra oraz wewnętrzną klatkę schodową z budową klapy dymowej, w celu uzyskania 35 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z wymaganym zapleczem pomocniczym i terapeutycznym oraz uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie. Wykonawcą robót jest Firma HYDRO INVEST sp. z o.o., 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 56/1. Roboty budowlane zostały rozpoczęte 07.10.2013r. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2014r. Na dzień dzisiejszy wykonane są roboty ogólnobudowlane w zakresie robót rozbiórkowych, robót ziemnych , konstrukcji żelbetowych, robót murowych , wymiany stolarki okiennej, roboty instalacji sanitarnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji , wody ciepłej i zimnej oraz instalacji elektrycznych w zakresie ułożenia przewodów. Wykonany zakres robot stanowi 45,36 % wartości umowy Wykonawcy robót.


W komponencie II realizowane są szkolenia dla wszystkich pracowników pionu Opiekuńczo – Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55. Wykonawcą szkoleń jest Mariusz Kokodyński – specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą, 30-326 Kraków ul. Pod Stokiem 43/3. Szkolenia rozpoczęły się w m-cu czerwcu 2013r., a ich zakończenie planowane jest na 31.10.2014r. Zakres szkolenia obejmuje:

 • Blok tematyczny: Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii.
 • Blok tematyczny: Zaburzenia psychotyczne- diagnoza i terapia.
 • Blok tematyczny: Inne rodzaje zaburzeń (problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego, problematyka deficytów intelektualnych -ubytki poznawcze).
 • Blok tematyczny: Powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS- sposoby ich realizacji
 • Blok tematyczny: Podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii.

Na dzień dzisiejszy zrealizowano 3 bloki tematyczne, w ramach których omówiono 12 tematów, co stanowi 60 % zakresu szkolenia.

Szkolenia w ramach programu Swiss


W budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6 rozpoczęliśmy roboty wykończeniowe

W komponencie II realizowane są szkolenia dla wszystkich pracowników pionu Opiekuńczo – na dzień 31.05.2014r. zrealizowano 3 bloki tematyczne i rozpoczęto 4 blok tematyczny, w ramach których omówiono 15 tematów.


Chmielowskiego 6 kontynuowane są roboty wykończeniowe na parterze i piętrze.


Rozpoczęte zostały roboty budowlane na II i piętrze budynku, w efekcie których powstanie 15 nowych miejsc. Wykonawca robót budowlanych: Budopol Sp. z o.o., Kraków, al. Słowackiego 39


W ramach II komponentu  realizowany jest już piąty blok tematyczny: Podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii. Zakończono szkolenie  z tematów Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i Majątek osoby przebywającej w DPS.

Rozpoczęto także Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy DPS

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zakończył, w budynku przy ul. Adama Chmielowskiego 6 w Krakowie, realizację zadania pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 realizowanego w ramach w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar priorytetowy 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: ochrona zdrowia, wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

tablica pamiątkowa

W wyniku zakończonej inwestycji obejmującej parter, I i II piętro oraz klatkę schodową uzyskano 57 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z łazienkami, pomieszczeniami terapii zajęciowej i pobytu dziennego, biblioteką, kuchenką pomocniczą, gabinetem medycznej pomocy doraźnej, kaplicą, palarnią i pomieszczeniami pomocniczymi (  garderoby, brudowniki, magazyny, pomieszczenia porządkowe). Zakupiono meble do pokoi mieszkalnych  ( tapczany, szafki nocne,  szafy, stoły, krzesła), meble do kuchenki pomocniczej, terapii zajęciowej i gabinetu medycznej pomocy doraźnej, półki, karnisze z firankami, lustra do łazienek, a także sprzęt RTV i AGD.

Pokoje dla mieszkańców

Terapie zajęciowe, pokoje pobytu dziennego

Kuchenka pomocnicza

Gabinet medycznej pomocy doraźnej

W ramach Projektu zrealizowano szkolenia dla pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego z n/w zakresu:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii.
 • Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia.
 • Inne rodzaje zaburzeń ( problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego ,problematyka deficytów intelektualnych – ubytki poznawcze).
 • Powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS- sposoby ich realizacji.
 • Podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii.
 • Socjoterapia i psychoterapia – różne rodzaje i formy –Warsztaty.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego- Seminarium nr 1.
 • Majątek osoby przebywającej w DPS – Seminarium nr 2.
 • Wybrane elementy geriatrii , gerontologii i psychogerentologii.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Choroby przewlekłe u pacjentów objętych pomocą społeczną w  warunkach instytucji. Zaostrzenie stanów w wybranych jednostkach chorobowych oraz postępowanie w tych stanach.
 • Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy.
 • Artreterapia i terapia zajęciowa.

Szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończyło 108 pracowników.

Koszt Projektu ogółem: 2 350 595,13 zł, w tym:

 • SPPW: 1 997 975,02 zł
 • PWSMK: 352 620,11 zł 

Osiągnięto cele projektu:

 1. Zrealizowano zaplanowaną modernizację budynku przy ul. Chmielowskiego 6 poprzez  wykonanie robót budowlanych i doposażenie powstałych pokoi mieszkalnych oraz sal terapii zajęciowej w niezbędne wyposażenie. Tak przygotowany obiekt pełni funkcję Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdzie  świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów określonych Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do przedm. Ustawy. Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego w istotny sposób poprawiło jakość życia  i poczucie bezpieczeństwa przebywających w budynku mieszkańców.
 2. W wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 utrzymano dotychczasową liczbę miejsc w DPS poprzez odtworzenie 30 utraconych , istniejących dotychczas w wydanym Caritas Archidiecezji Krakowskiej budynku przy ul. Skawińskiej 4.
 3. W efekcie zaplanowanego powiązania działań inwestycyjnych z realizacją cykli szkoleń dla personelu pionu O-T uzyskano pożądany wzrost kompetencji pracowników, którzy  obejmują w pełni profesjonalnym wsparciem mieszkańców, zapewniając im lepszą opiekę i ochronę  zdrowia psychicznego.

Zmodernizowany budynek ma charakter koedukacyjny. Przyjęcia nowych mieszkańców będą realizowane przy uwzględnieniu zasady równości i niedyskryminacji. Warunki pobytu mieszkańców oraz warunki pracy ich opiekunów służyć będą realizacji zadań statutowych, w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Zadanie wypełnia postanowienia dotyczące polityki równości szans kobiet i mężczyzn. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne w budynku są przyjazne środowisku. Wbudowane materiały budowlane i wykończeniowe posiadają stosowne atesty i certyfikaty. Oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie neutralne, a przedsięwzięcie ma zasięg tylko lokalny.


Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, w zakresie  Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, został doposażony:
 1. w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich tj:
  aparat EKG – szt.1,
  defibrylator AED – szt. 1,
  ssak medyczny – szt. 1,
  wagi elektroniczne ze wzrostomierzem –  szt. 3,
  wózki na leki z tacką – szt. 2,
  nebulizator  – szt.1,
  ciśnieniomierze ze stetoskopem – szt.2,
  tackę do podawania leków szt. 1
 2. w 6 indywidualnych  zestawów dla pielęgniarek zawierających łącznie: tace do podawania leków- szt. 2,
  ciśnieniomierze ze stetoskopem – szt. 2,
  ciśnieniomierze elektroniczne naramienne – szt. 5,
  aparaty AMBU- szt. 3,
  termometry bezdotykowe – 6 szt.,
  stetoskopy- 2 szt.

SUPERWIZJA


superwizja

Superwizja dla pracowników DPS

Pracownicy naszego Domu uczestniczą w superwizji realizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Jej celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł i sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.
Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.sppw.rops.krakow.pl