Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

17 stycznia 2018 roku Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa dokonał oficjalnego otwarcia mieszkania chronionego, które funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej 55. Mieszkanie zlokalizowane jest w kamienicy przy ulicy Zakopiańskiej i przeznaczone jest dla pięciu mieszkańców, przewlekle, psychicznie chorych. Pan Andrzej i Pan Maciej to pierwsi lokatorzy, którzy byli gospodarzami tego dnia. Stanęli oni na wysokości zadania, oprowadzali gości po mieszkaniu, udzielali wywiadów i odpowiadali na pytania.

W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa na czele z Panem Prezydentem Andrzejem Kuligiem, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Pan Dyrektor Witold Kramarz i Pani Dyrektor Jolanta Chrzanowska oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy I i IX Pan Tomasz Daros i Pan Jan Pietras.

Trzymając kciuki za nowych mieszkańców, życzymy im aby ten DOM był początkiem w ich drodze do samodzielności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszonym na stronie internetowej krakow.pl,
w serwisie informacyjnym Gazety Krakowskiej
oraz
w serwisie informacyjnym Kroniki Krakowskiej

Pierwszym i najważniejszym krokiem do umożliwienia osobom przewlekle psychicznie chorym czynnego udziału w życiu społecznym jest przejście od opieki instytucjonalnej, do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.  Dla osób niepełnosprawnych aktywizacja i możliwość samodzielnego funkcjonowania to szansa nie tylko na udział w życiu społecznym i towarzyskim, ale przede wszystkim przyśpieszenie procesu rehabilitacji. Głównym celem mieszkania chronionego jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym przestrzeni mieszkalnych, w których mają zapewnione wsparcie specjalistów takich jak terapeuta, psycholog i pracownik socjalny.

Od grudnia 2017r. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie prowadzi mieszkanie chronione dla osób przewlekle psychicznie chorych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 30 grudnia 2017r. w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej zamieszkał pierwszy domownik.

Podmiot prowadzący: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
Lokalizacja: Kraków ulica Zakopiańska
Przeznaczenie: mieszkanie dla pięciu osób przewlekle psychicznie chorych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do mieszkania chronionego przyjmowane są osoby na podstawie:

 • wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób   chorujących psychicznie;
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego;
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę, o występujących zaburzeniach psychicznych;
 • uzgodnień zawartych pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o wsparcie w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym, które mają formę pisemną i określają:
  - cel pobytu,
  - okres pobytu,
  - rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
  - odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia,
  - sposób usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym,
  - zasady i sposób realizacji programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca lub programu wspierania mieszkańca.

Sami Dzielni