Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej jest formą aktywizacji osób i podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, w toku których mieszkańcy wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności, mające podtrzymać ich umiejętności i aktywność, odwrócić uwagę od choroby, przywrócić utraconą sprawność, dodać wiary we własne możliwości, podnieść samoocenę i zwiększyć ich samodzielność.

W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mieszkaniec mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej mu odpowiada i sprawia przyjemność, a jednocześnie pomaga w osiąganiu jak najlepszych efektów. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy – instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci zajęciowi, instruktor ds. kulturalno-oświatowych oraz opiekunowie. Odbywają się w nich zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia terapeutyczne, mieszkańcy czytają tam codzienną prasę, szydełkują, tańczą, gotują, ćwiczą, oglądają TV oraz w zależności od ich potrzeb - aktywnie spędzają czas. Rozwinęły się różne formy terapii zajęciowej, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców, mając na uwadze ich wiek, ograniczenia psycho - ruchowe, zdolności i zamiłowania.

Sale arteterapii – arteterapia opiera się na założeniu, że działania twórcze pomagają ludziom rozwiązywać problemy, rozwijają umiejętności interpersonalne, redukują stres, podnoszą samoocenę i samoświadomość. Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom dokonania zmiany i rozwoju osobistego poprzez stosowanie różnych form artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. W salach arteterapii realizowane są założenia terapeutyczne poprzez: rysunek, malarstwo, zajęcia manualne, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, papieroplastyka, witraże, dziewiarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo okolicznościowe.

Sala stolarska - w ramach terapii stolarskiej mieszkańcy wraz z terapeutą wykonują elementy z drewna. Uczą się technik wycinania w drewnie, piłowania, szlifowania powierzchni, lakierowania i wypalania wzorów, uczą się pracy z narzędziami. W pracowni kładziony jest szczególny nacisk na poprawę zdolności manualnych mieszkańców, poprzez posługiwanie się prostym sprzętem stolarskim jak i sprzętem bardziej skomplikowanym pod nadzorem instruktora.

Sala doświadczania świata - to sala wyposażona w pomoce dydaktyczne stymulujące zmysły słuchu, dotyku, węchu i wzroku. To miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i zanik strachu. Pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, przyśpiesza procesy rozwoju i poprawia zdolności uczenia się i zapamiętywania.

Sala relaksacji - to pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, sala ta zapewnia komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadza w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia. Sala relaksacji jest miejscem przygotowanym pod kątem uspokojenia i odpoczynku. Wyposażona w kolumnę wodną, wygodne pufy, kolorowe światła i szeroki wybór muzyki relaksacyjnej sprzyja rozładowaniu napięcia i odprężeniu. 

Sala rehabilitacji – rehabilitacja pozwala mieszkańcom odzyskać sprawność fizyczną po przebytych urazach oraz poprawić ich funkcjonowanie, jakość życia i integrację społeczną. Na sali rehabilitacji odbywają się ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia manualne, zabiegi i masaże.

Sala Tańca i fitness - taniec i ćwiczenia wpływają na zwiększenie aktywności mózgu, pozwalają na lepszą koordynację ruchów górnych i dolnych części ciała, skuteczne wpływają na rozładowanie stresów i napięć, to czas dobrej zabawy i dobrze spędzonego czasu ze sobą i z innymi. Podczas zajęć dochodzi do współuczestnictwa, podtrzymania interakcji międzyludzkich, stymulacji aktywności powiązania myślenia, emocji i ruchu, co bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mieszkańców.

Sala fryzjersko – kosmetyczna – to sala w której fryzjer dba o wygląd zewnętrzny mieszkańców. Gabinet jest profesjonalnie wyposażony w fotel i myjkę fryzjerską, artykuły fryzjerskie i kosmetyczne. Poprzez zabiegi fryzjersko – kosmetyczne mieszkańcy czują się dowartościowani.

Sala kulinarna i kawiarenka – celem tej formy terapii jest realizowanie zamiłowań kulinarnych i prezentowanie swoich osiągnięć. Terapeuci nie skupiają się tylko na gotowaniu, pieczeniu i przygotowywaniu różnorakich potraw ale poprzez udział w zajęciach mieszkańcy poznają zasady higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD oraz poznają zasady zdrowego żywienia.

Poza zajęciami w salach terapeutycznych, pracownicy prowadza następujące formy terapii:

Muzykoterapia – podczas zajęć z muzykoterapii terapeuta wykorzystuje muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Stosowana jest muzykoterapia aktywna, wymagająca zaangażowania mieszkańców poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, oraz muzykoterapia receptywna, której podstawą jest słuchanie muzyki i relaksacja.

Terapia oparta na słowie – terapia słowem stosowana jest wobec osób znajdujących się w stanie silnej frustracji i stresu. Jej największymi zaletami są: ogólnodostępność oraz bogactwo wykorzystywanych środków i technik. Realizujemy ją poprzez komunikację, rozmowy indywidualne, współredagowanie Kroniki Domu i kwartalnika „ Na Krakowskiej”, pogadanki.

Biblioterapia - adresatami tej formy terapeutycznej są wszyscy mieszkańcy Domu. W jej realizację wykorzystywane są książki, czasopisma oraz inne materiały drukowane dla budowania lepszej samooceny, zwiększania wiary we własne siły. Realizowana jest poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych, pisanie artykułów i wierszy do gazetki, zachęcanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości, udział w konkursach literackich i recytatorskich, czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek, wyjścia do kina, teatru, oglądanie filmów i reportaży.

Silwoterapia – jest to rodzaj terapii poprzez kontakt z przyrodą poprzez wycieczki, spacery, obserwację środowiska, czerpanie energii z otaczającej natury. Terapia ta pozwala na zrelaksowanie się i wyciszanie. Wielowymiarowy kontakt z przyrodą wpływa uspokajająco na osoby z zaburzeniami psychicznymi. Terapia realizowana jest poprzez kontakt ze zwierzętami i przyrodą, praktyczne zajęcia przyrodnicze, uprawę roślin doniczkowych i ogrodowych, zabawy usprawniające na świeżym powietrzu.

Zajęcia świetlicowe – jest to ogólna forma terapeutyczna, pozwalająca w szerokim zakresie dokonywać wyboru poszczególnych zajęć, czynności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, aby niwelować bierność i rutynę codziennego dnia. W ramach tych zajęć mieszkańcy mają możliwość grać w  gry planszowe, karty, układać puzzle rozwiązywać quizy, zagadki, rebusy, układanki logiczne, rozwiązywać krzyżówki, słuchać muzykę, śpiewać, oglądać telewizję, filmy, słuchać audycji radiowych, przeglądać kolorowe czasopisma, czytać książki, uczyć się pisania np. listów, uczestniczyć w zajęciach plastycznych, malować, rysować, wyklejać, robić wydzieranki z kolorowego papieru i bibuły - brać udział w zajęciach sportowych np. tenis stołowy, badminton, koszykówka, spacerować na świeżym powietrzu, wykonywać drobne prace porządkowe, wychodzić na zakupy.

Grupa modlitewna – tworzą ją mieszkańcy, dla których modlitwa i pogłębianie życia duchowego ma ogromny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Spotykają się oni na wspólnej modlitwie, odprawiają nabożeństwa, dbają o swój rozwój duchowy. Uczestniczą w codziennej Mszy Św. oraz w nabożeństwach w ciągu roku ( Majówki, Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale), angażują się w śpiew i czytania liturgiczne.

Spacery i wycieczki z kijkami nordic walking - Jedną z form aktywności oferowanych w ramach zajęć rekreacyjnych są spacery, które dostosowane są do możliwości ruchowych naszych mieszkańców. Spacery odbywają się  zarówno w ogrodzie Naszego Domu, jaki i po pobliskiej okolicy tj. bulwarami Wisły. Spacery oprócz właściwości prozdrowotnych wpływają pozytywnie  na organizm, dostarczają nowych bodźców, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

Terapia psychologiczna – celem terapii jest poprawa stanu psychicznego mieszkańców, rozwój ich osobowości, minimalizowanie defektów poznawczych, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, pomoc w ostrej fazie choroby, niwelowanie poczucia osamotnienia i odizolowania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, pomoc w adaptacji , wykształcenie wewnętrznej motywacji. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca, obserwacją i szeregiem badań psychologicznych. Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje zarówno terapie grupowa jak i indywidualną. Psycholog prowadzi treningi w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętności komunikowania się. Nową formą terapii realizowanej w naszym Domu jest terapia grupowa, na której zdobywana jest umiejętność radzenia sobie z problemami codziennymi, mieszkańcy poszukują wspólnie rozwiązań i udzielają sobie pomocy.