Zapraszamy chętnych studentów i uczniów do odbycia praktyk w zakresie:

 • Praca socjalna,
 • Terapia zajęciowa,
 • Dietetyka,
 • Opiekun medyczny,
 • Fizykoterapia,
 • Księgowość,
 • Administracja
Praktykanci mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu. Celem zajęć praktycznych jest zapoznanie studenta/ucznia ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania domu pomocy, charakterem świadczonych w nim usług, sposobem organizacji pracy oraz zastosowaniem różnych metod i technik pracy.

Obowiązki studenta/ucznia:

 • Sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki i przebywa w, placówce w wymiarze czasu zgodnym z programem praktyki
 • Wykazuje nienaganną postawę i zaangażowanie,
 • Odnotowuje w dzienniku praktyk podjęte działania oraz spostrzeżenia ogólne związane z odbywaniem praktyki,
 • Przestrzega przepisów bhp w zakładzie i na stanowisku pracy.

Warunki zaliczenia praktyki:

Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, postawa studenta oraz opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie praktyki.