Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskrakowska.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 4 maja 2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie:
 • Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) w celu uzyskania odpowiedniej wielkości,
 • Odnośniki są wyróżniane,
 • Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie,
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • Strony posiadają unikatowe nazwy uławiające nawigację osobom niewidomym i słabowidzącym,
 • Struktura strony zorganizowana jest w sposób hierarchiczny poprzez stosowanie zróżnicowanych nagłówków,
 • Strona dostosowana jest do użytkownika za pomocą urządzeń o zróżnicowanej wielkości wyświetlacza,
 • Strona umożliwia posługiwanie się w nawigacji klawiszem TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności,
 1. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • nie spełnione wymagania: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, cześć materiałów fotograficznych nie zawiera tekstu alternatywnego ze względu na charakter promocyjny
 • powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21 września 2020r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.dpskrakowska.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Krystyna Figa adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe działanie Dom Pomocy Społecznej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl