«Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!» (Łk 23, 28-29).Oto słowa, jakie skierował Jezus do niewiast jerozolimskich, które płakały wyrażając współczucie. Jeżeli dziś, gdy idziemy za Chrystusem po krzyżowej drodze, budzi się w naszych sercach współczucie dla Jego cierpienia, nie możemy zapominać o tamtym napomnieniu. Już zabłysła jutrzenka zmartwychwstania. «Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia» (2 Kor 6, 2).

Dnia 3 kwietnia 2019r. ponad trzystu uczestników z różnych placówek spotkało się w Krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia aby uczestniczyć w drodze krzyżowej oraz nabożeństwie słowa bożego i liturgii pokutno – eucharystycznej. Z wszystkimi był obecny kanonik Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariusz apostolski  J.E.  bp. Jan Zając.

To był czas zadumy i refleksji w przeżywaniu i rozpamiętywaniu ostatniego etapu życia Chrystusa, związany z Jego męką i śmiercią na krzyżu. W blasku Golgoty nabiera sensu każde ludzkie cierpienie. Jest ono nastawione na to, by scalić się z męką Chrystusa i zająć uprzywilejowane miejsce w odkupieniu, jako cząstka ludzkiego wysiłku, włączonego przez Boga w plan zbawienia świata. Krzyż jest udziałem każdego, ale tylko w Chrystusie widać sens naszego krzyża - zrozumienie, że to nie samo cierpienie Chrystusa zbawia nas, ale miłość Boga. Miłość Ojca, która przez mękę Syna objawia się i udziela w sposób najpełniejszy: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego”. (Por. J 3, 16).